VKS odbacio zahtev za preispitivanje sudske odluke – presude Upravnog suda 5 U 2526/18 od 06.12.2018. godine, u predmetu usklađivanja vojne penzije

UZP 403/2018 ZAHTEV ZA PREISPITIVANJE SUDSKE ODLUKE

Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA iz ..., ulica ..., koga zastupa punomoćnik Jovo M. Borić, advokat iz ..., ulica ..., za preispitivanje sudske odluke – presude Upravnog suda 5 U 2526/18 od 06.12.2018. godine, u predmetu usklađivanja vojne penzije, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 27.12.2018. godine, doneo je

R E Š E NJ E

Zahtev se ODBACUJE.

Iz Obrazloženja:

Podnosilac zahteva je predložio preispitivanje presude Upravnog suda 5 U 2526/18 od 06.12.2018. godine, kojom je odbijena njegova tužba podneta protiv rešenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Direkcija fonda Beograd broj 01-02/181.6.3 14809/17 od 08.02.2018. godine, kojim je odbijena žalba tužioca izjavljena protiv rešenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Službe filijale Beograd 1 broj 181.8-4-532/17 od 09.10.2017. godine, kojim je tužiocu odbijen zahtev za usklađivanje penzije.

…..

Iz pobijane presude i navoda zahteva proizilazi da je pre donošenja pobijane presude vođen upravni postupak u kome je podnosilac ovog zahteva izjavio žalbu protiv rešenja prvostepenog organa, o kojoj je odlučeno osporenim rešenjem, čija zakonitost je ocenjena pobijanom presudom Upravnog suda, zbog čega nisu ispunjeni procesni uslovi propisani citiranim stavom 2. člana 49. Zakona o upravnim sporovima za podnošenje ovog vanrednog pravnog sredstva, jer zahtev za preispitivanje nije predviđen zakonom u ovoj upravnoj stvari, Upravni sud nije odlučivao u punoj jurisdikciji i u upravnom postupku nije bila isključena žalba.
Odredbom člana 53. stav 1. Zakona o upravnim sporovima je propisano da će, nedozvoljen ili neblagovremen zahtev ili zahtev koji je podnelo neovlašćeno lice, Vrhovni kasacioni sud odbaciti rešenjem.
Sa iznetih razloga na osnovu navedenih propisa podneti zahtev je nedozvoljen, pa je Vrhovni kasacioni sud primenom odredbe člana 53. stav 1. Zakona o upravnim sporovima odlučio kao u dispozitivu ovog rešenja.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Uzp 403-18 zahtev za preispitivanje sudske odluke.pdf)Uzp 403-18 zahtev za preispitivanje sudske odluke.pdf 139 kB