Okrugli sto na temu: ‘’Ekonomski održiva i društveno prihvatljiva formula za usklađivanje penzija’’

https://nezavisnost.org/okrugli-sto-na-temu-ekonomski-odrziva-i-drustveno-prihvatljiva-formula-za-uskladjivanje-penzija/

Sindikat penzionera Srbije “Nezavisnost“ i UGS NEZAVISNOST su 17. aprila ove godine, organizovali raspravu o usklađivanju penzija kao zakonskoj obavezi, sa ciljem da penzije prate privredna kretanja i društveni razvoj, odnosno da njihova realna vrednost i kupovna moć ne opada.

UGS NEZAVISNOST, a posebno Sindikat penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’, još su prilikom prošlogodišnjih izmena i dopuna Zakona o PIO, ovom pitanju posvetili posebnu pažnju. Budući da kao reprezentativni socijalni partneri nisu pravovremeno i ravnopravno uključeni u proces izmena i dopuna Zakona, svoje stavove i predloge iznosili su na sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike i njegovih stalnih radnih tela. Pri tome, oštro smo se suprostavili predlogu da se ukine postojeća formula za usklađivanje penzija i ostavi na volju aktuelnim vlastima da sami odlućuju kada će i koliko da povećavaju penzije, navodno “kad to dozvole finansijske mogućnosti“. Takvo rešenje je ocenjeno kao protivzakonito i suprotno zdravoj pameti jer u potpunosti dezavuiše sistemski način utvrđivanja, kretanja i praćenja penzija.

Sličan stav, da se Zakonom mora jasno utvrditi formula za usklađivanje penzija, zauzele su i druge sindikalne i penzionerske organizacije, nadležne institucije, uključujući i Fiskalni savet, kao i eksperti koji prate ovu oblast.

Okrugli sto na temu: ‘’EKONOMSKI ODRŽIVA I DRUŠTVENO PRIHVATLJIVA FORMULA ZA USKLAĐIVANJE PENZIJA’’ održan je sa ciljem da se čuju i razmene stavovi i mišljenja svih nadležnih i zaintresovanih organizacija i institucija, kao i pojedinaca – eksperata za ovu oblast, da dođe do njihovog usklađivanja kako bi se jedinstveno nastupilo prema nadležnom Ministarstvu, Vladi i Parlamentu. U radu skupa su, osim predstavnika UGS i Sindikata penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’, aktivno učestvovali predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije, Udruženja sindikata penzionera Srbije, Saveza penzionera Srbije, Saveza penzionera Vojvodine, Saveza penzionera Beograda, Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica, Fiskalnog saveta kao i nezavisni eksperti. Pozivu se nisu odazvali i u radu okruglog stola nisu učestvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i Republičkog fonda PIO.

Osnova za raspravu bila je analiza Fiskalnog saveta Republike Srbije, pod nazivom: ’’U potrazi za ekonomski održivom i društveno prihvatljivom formulom za usklađivanje penzija’’ sačinjena u februaru ove godine kao materijal za javnu raspravu, a uvodno izlaganje podneo je član Fiskalnog saveta i jedan od autora pomenute analize Nikola Altiparmarkov.

Nakon vrlo sadržajne diskusije u kojoj su učestvovali predstavnici svih sindikalnih i penzionerskih organizacija, kao i prisutni pojedinci, usvojen je sledeći

PREDLOG ZAKLJUČAKA

1. Neophodno je hitno izvršiti izmenu Zakona o PIO u smislu usvajanja nove formule za usklađivanje penzija, odnosno vratiti se sistemskom rešenju za usklađivanje penzija;

2. Formula za usklađivanje penzija mora biti ekonomski održiva, usklađena sa privrednim rastom i razvojem, ali mora biti i socijalno pravedna;

3. Formulu za usklađivanje penzija (indeksacija) treba i dalje vezati za elemente na osnovu kojih se utvrđuje prva penzija (valorizacija), što je osiguralo visok stepen društvene kohezije penzijskog sistema tokom vrlo turbulentnog perioda ekonomske tranzicije;

4. Optimalna formula za usklađivanje penzija (od 5 mogućih predloga Fiskalnog saveta) je ona koja u obzir uzima rast zarada i rast cena, odnosno troškova života (inflacija). Većina učesnika se opredelila za usklađivanje po:

- tzv “švajcarskoj formuli“ – 50% inflacija – 50% rast zarada, ili

- formuli koju primenjuje Slovenija – 40% inflacija – 60% rast zarada;

5. Uz utvrđivanje formule za usklađivanje penzija, Zakonom treba utvrditi i dodatne mehanizme finansijske, ali i socijalne održivosti penzija, a to su, pre svega:

- svođenje učešća penzija u BDP na ispod 10% (kroz nove realne izvore finansiranja – imovina RF PIO, prihodi od privatizacije infrastrukturnih i drugih objekata građenih sredstvima Fonda PIO, izmeštanje iz Fonda PIO svih izdataka osim penzija (socijalne pomoći, nacionalne penzije, smeštaj… i dr);

- vanredno usklađivanje u slučaju da prosečna penzija padne ispod 60% (alternativa - ispod 55%) prosečne zarade;

6. Predložena i usvojena formula usklađivanja penzija mora dobiti široku podršku relevantnih društvenih faktora – što podrazumeva stvaran socijalni dijalog i učešće svih reprezentativnih socijalnih partnera u njenom predlaganju i izboru, a posebno sindikalnih i penzionerskih organizacija i udruženja, kao i povratak predstavnika svih reprezentativnih socijalnih partnera u upravljanje funkcionisanjem RF PIO kroz učešće u radu Upravnog odbora Fonda PIO, saveta i drugih organa i radnih tela Vlade i Parlamenta koji se bave pitanjima položaja penzionera i starih lica.

Učesnici u radu Okruglog stola su, osim predloga zaključaka vezanih za usklađivanje penzija, podržali su i sledeće predloge:

- Nadležni državni organi treba da predlože, a Parlament da usvoji zakonsko rešenje po kome će se pravedno obeštetiti svi penzioneri kojima je umanjivana penzija po osnovu Zakona o privremenom načinu isplate penzija, iz 2014. godine. Predlaže se da se uzme u obzir ranije podneta inicijativa Sindikata penzionera Srbije “Nezavisnost“ za donošenje Zakona o pretvaranju duga penzionerima u javni dug države. Sličnu inicijativu pokrenula su i neka druga penzionerska udruženja – Udruženje sindikata penzionera Srbije i Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica.

- U realizaciji ovih zaključaka neophodna je puna saradnja i sinergija svih nacionalnih sindikalnih organizacija, posebno reprezentativnih, kao i svih sindikata i udruženja penzionera.

Predlog navedenih zaključaka biće dostavljen svim učesnicima okruglog stola, a po njihovoj verifikaciji ovi će zaključci biti zvanično upućeni Socijalno-ekonomskom savetu Republike, Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, Vladi i Skupštini Republike Srbije.