USTAVNI SUD JE OBUSTAVIO POSTUPAK OCENE USTAVNOSTI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA

Ustavni sud je u predmetu IUz-351/2015 obustavio postupak ocene ustavnosti Zakona o PUNIP po svim podneti Inicijativama i Predlozima od strane narodnih poslanika, kao ovlašćenih predlagača. Ova odluka odnosi se i na Inicijative i Predloge podnete nakon prestanka važenja Zakona o PUNIP.

Sve podnete Inicijative i podneti Predlozi od strane narodnih poslanika objedinjeni su jedan predmet sa navedenom klasifikacionom oznakom.

Саопштење са 7. седнице Уставног суда, одржане 25. априла 2019. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда

четвртак, 25. април 2019.

Уставни суд је на 7. седници одлучио о 10 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- oдбациo иницијативе у предмету IУз-115/2015

- обуставио поступак у предмету IУз-351/2015

- донео одлуку о утврђивању неуставности у предмету IУз-130/2017

- oдбациo предлог у предмету IУз-185/2018

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставнe жалбe у предметима Уж-8960/2016 и Уж-5149/2017

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-12035/2018

- одбацио из процесних разлога уставнe жалбe у предметима Уж-5386/2016, Уж-1505/2017 и Уж-2289/2017

Zbog čega je Ustavni sud obustavio postupak ocene ustavnosti Zakona o PUNIP?

Kolega Darko poslao je 14.03.2019. g. zahtev Ustavnom sudu za informacije od javnog značaja u vezi postupka u predmetu IUz-351/2015 kojim je tražio sledeće podatke:
- ко је одређен да буде судија известилац у поменутом поступку - обједињеном предмету под бројем IУз-351/2015.
- обзиром да је подношењем предлога од стране овлашћених предлагача – две групе посланика НСРС покренут поступак, да ли је и када акт којим се покреће поступак достављен на одговор или мишљење доносиоцу оспореног акта (Народној скупштини Р. Србије) и који рок је одређен за давање одговора, односно мишљења, сходно Пословнику о раду Уставног суда.
- да ли је судија известилац примио одговор, односно мишљење доносиоца оспореног акта у одређеном року за њихово достављање, прикупио потребне податаке, обавештења и докумената од значаја за одлучивање Суда.
- да ли је судија известилац припремио предлог одлуке и доставио га председнику Суда, односно председнику одговарајућег већа.
- да ли је евентуално планирано да се у овом предмету одржи јавна расправа предвиђена у члану 37. Закона о Уставном суду.

Kolega Darko primio je 01.04.2019. g. odgovor Ustavnog suda po zahtevu za informacije od javnog značaja u vezi postupka u predmetu IUz-351/2015.
U odgovoru Ustavnog suda je navedeno sledeće:
- sudija izvestilac u predmetu IUz-351/2015 je sudija Jovan Ćirić.
- US nije dostavio podneti predlog na odgovor donosiocu osporenog zakona.
- nije planirano da se održi javna rasprava.

Iz ovog odgovora se vidi da Ustavni sud nije u potpunosti ispoštovao svoj Poslovnik o radu.
To smo pretpostavljali, obzirom da nije normalno objediniti predloge grupa narodnih poslanika - ovlašćenih predlagača za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, podnete 2018. godine, sa ranije podnetom inicijativom u predmetu IUz-351/2015 i drugim podnetim inicijativama. Zbog toga smo Darko i ja pitanja i formulisali tako da dobijemo odgovor da li je Ustavni sud poštovao Ustav, Zakon o Ustavnom sudu i proceduru propisanu Poslovnikom o radu Ustavnog suda.

Predlozi grupe narodnih poslanika za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, iz avgusta (pre prestanka važenja Zakona o PUNIP) i novembra 2018. godine (nakon prestanka važenja Zakona o PUNIP), spojeni su u isti predmet sa ranijim inicijativama u predmetu IUz-351/2015.

Sve je potpuno jasno iz gore navedenog odgovora Ustavnog suda i ranijih odgovora Ustavnog suda koji su dostavljeni Darku po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, koje objavljujem u prilogu.

Спајање и раздвајање предмета
Члан 43. Пословника о раду УС
Када постоји више предлога, односно иницијатива за оцену уставности истог закона или уставности и законитости другог општег акта, Суд ће на предлог председника Суда односно судије известиоца, по правилу, спојити све предлоге, односно иницијативе и по њима водити јединствен поступак и донети једну одлуку.
Ако се предлогом, односно иницијативом оспорава више општих аката истог или различитих доносилаца, или ако различита правна природа односа уређених оспореним општим актом отежава заједничко разматрање и одлучивање, Суд може раздвојити поступак по односним општим актима, односно правним питањима.
Одредбе ст. 1. и 2. овог члана сходно се примењују и у другим поступцима пред Судом.

Радње у претходном поступку
Члан 44.
У претходном поступку се испитује уредност и допуштеност поднесака којима се покреће или иницира поступак пред Судом, достављају акти о покретању поступка, односно иницијативе на одговор и мишљење, прикупљају потребни подаци, обавештења и докази у циљу провере навода из иницијативе за покретање поступка за оцену уставности или законитости и предузимају друге процесне радње од значаја за одлучивање Суда.
Претходни поступак води судија известилац, коме у вођењу поступка и предузимању радњи помаже обрађивач предмета.

Претходно испитивање поднеска
Члан 45.
Када су предлог, уставна жалба, захтев или други акт којим се покреће поступак пред Уставним судом, односно иницијатива, неразумљиви, непотпуни, не садрже податке неопходне за вођење поступка или имају друге недостатке који онемогућавају поступање у предмету, судија известилац ће од подносиоца затражити да, у року од 15 дана, отклони недостатке и упозориће га на последице пропуштања утврђене Законом.
Ако недостатак буде отклоњен у остављеном року, као дан подношења акта из става 1. овог члана сматра се дан када је акт први пут био поднет Суду.

Достављање на одговор
Члан 46.
Ако су испуњене процесне претпоставке за покретање, односно вођење поступка, судија известилац ће, након претходног испитивања поднеска, акт којим се покреће поступак, односно иницијативу доставити на одговор или мишљење доносиоцу оспореног акта и одредити рок за давање одговора, односно мишљења.
На захтев доносиоца оспореног акта, судија известилац може да продужи рок за достављање одговора, односно мишљења, ако за то постоје оправдани разлози.
Ако одговор, односно мишљење не буде достављено у остављеном року, судија известилац може наставити поступак.

Предлог одлуке
Члан 47.
После испитивања предлога, захтева, другог акта којим се покреће поступак пред Судом, односно иницијативе, пријема одговора, односно мишљења доносиоца оспореног акта или истека рока за њихово достављање, као и прикупљања потребних података, обавештења и докумената од значаја за одлучивање Суда, судија известилац припрема предлог одлуке и доставља га председнику Суда, односно председнику одговарајућег већа.
Предлог одлуке из става 1. овог члана, по правилу, садржи: назив, односно име подносиоца; дан пријема захтева; садржину захтева; садржину одредаба општег акта чија се уставност, односно законитост оспорава, односно садржину оспореног појединачног акта или радње; утврђено чињенично и правно стање у предмету; обраду уставноправног питања; стручна и друга мишљења уколико су у току поступка прибављена и предлог за одлучивање.
Уз предлог одлуке из става 1. овог члана прилаже се: предлог, други поднесак којим се покреће поступак, односно иницијатива; одговор, односно мишљење доносиоца оспореног акта; аутентичан текст оспорене одредбе општег акта, односно оспорени појединачни акт; друга прибављена документација од значаја за одлучивање и одредбе аката у односу на које се врши оцена.
Предлог одлуке не може се дати на увид јавности пре него што о предлогу буде одлучено на седници.

Поступак за оцењивање уставности или законитости - извод

.......

Уставни суд ће обуставити поступак оцене уставности или законитости општих аката: 1) кад је у току поступка општи акт усаглашен с Уставом или законом, а Уставни суд није оценио да због последица неуставности или незаконитости треба донети одлуку због тога што нису отклоњене последице неуставности или незаконитости; 2) кад у току поступка престану процесне претпоставке за вођење поступка.

.......

Кад је у току поступка општи акт престао да важи или је усаглашен с Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима или законом, Уставни суд, по правилу, обуставља поступак. Међутим, ако утврди да нису отклоњене последице неуставности или незаконитости општег акта који је престао да важи, Уставни суд може одлуком утврдити да општи акт није био у сагласности с Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима или законом; ова одлука Уставног суда има исто правно дејство као и одлука којом се утврђује да општи акт (дакле, онај који је важећи, који је у правном поретку) није у сагласности с Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима или законом.

Претходно наведена правила поступка оцене уставности и правног дејства одлука Уставног суда, сходно се примењују у поступку одлучивања о сагласности закона и других општих аката са општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Informacija o postupku za ocenu ustavnosti Zakona o PUNIP.pdf)Informacija o postupku za ocenu ustavnosti Zakona o PUNIP.pdf 582 kB