Решење о регистрацији УППВВС

Недавно је у Нишу формирано и регистровано још једно удружење пензионера: Удружење пензионисаних припадника Војске и војних ветерана Србије (УППВВС).

Потрудио сам се да колеге које то интересује добију одговор на питање о новом удружењу. Подаци о заступнику:
Име и презиме: Сашко Јовановић из Ниша.

Регистратор Регистрa удружења који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 27. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09, 99/11 и 44/18 - др. Закон), и члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99/2011, 83/2014), одлучујући о јединственој регистрационој пријави оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника: Удружење пензионисаних припадника Војске и војних ветерана Србије, коју је поднео: 
Име и презиме: Сашко Јовановић 
доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника и региструје се у Регистар удружења: 
Назив: Удружење пензионисаних припадника Војске и војних ветерана Србије 
Облик организовања: Удружење 
Скраћени назив: УППВВС 
Седиште и адреса: Островица бб, Островица, Нишка Бања, Србија 
Матични број: 28278942 
ПИБ: 111378033 
Датум оснивања: 02.04.2019 
Датум доношења Статута: 02.04.2019 
Делатност удружења: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења 
Подаци о заступнику: 
Име и презиме: Сашко Јовановић 
ЈМБГ: 3003969742020 
Адреса: Ниш (град), Србија 
Предвиђено време на које се удружење оснива: Неограничено 
Област остваривања циљева: 
Остваривање и унапређење статусних интереса пензионисаних припадника Војске Србије, војних ветерана, бораца у сукобима 1990-1999 г. породице палих бораца, корисника породничних војних пензија ове популације, којинису забрањени Уставом или законом.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Подносилац јединствене регистрационе пријаве број БУ 4342/2019, поднео је дана 05.04.2019. године, регистрациону пријаву за регистрацију: 
Удружење пензионисаних припадника Војске и војних ветерана Србије
у Регистар удружења и документацију заведену у потврди о поднетој регистрационој пријави број БУ 4342/2019. 
Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, подношењем јединствене регистрационе пријаве, БУ 4342/2019, дана 05.04.2019, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о тој пријави, засновано подношењем пријаве која је решењем регистратора БУ 3789/2019 одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10) истог Закона.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију и донео је одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном средству: 
Против овог решења подносилац пријаве може изјавити жалбу министру надлежном за послове државне управе, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет страни Агенције за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР 
Нивес Чулић

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Решење о регистрацији УППВВС.doc)Решење о регистрацији УППВВС.doc 25 kB
Download this file (Статут УППВВС.pdf)Статут УППВВС.pdf 14009 kB