Zapisnik sa pripremnog ročišta održanog u Višem sudu u Beogradu, dana 15.05.2019. godine, po tužbi advokata Jove Borića za diskriminaciju vojnih penzionera – 4,21 posto i podsetnik advokata za izlaganje tužbe i dalje raspravljanje na pripremnom ročištu

Poštovani!

U prilogu objavljujem:

1. Zapisnik sa pripremnog ročišta održanog u Višem sudu u Beogradu, dana 15.05.2019. godine, po tužbi advokata Jove Borića za diskriminaciju vojnih penzionera – 4,21 posto.

Pripremno ročište počinje izlaganjem tužbe, posle čega tuženi iznosi odgovor na tužbu. Ako je potrebno sud na pripremnom ročištu traži od stranaka razjašnjenje u pogledu njihovih navoda ili predloga. Sud takođe upoznaje stranke sa njihovim pravom da spor mogu da reše medijacijom.

U daljem toku pripremnog ročišta raspravlja se o predlozima i zahtevima stranaka i činjeničnim navodima kojima stranke obrazlažu svoje predloge i zahteve.

Stranka je dužna da najkasnije na pripremnom ročištu, odnosno na prvom ročištu za glavnu raspravu ako pripremno ročište nije obavezno iznese sve činjenice potrebne za obrazloženje svojih predloga, da predloži dokaze kojima se potvrđuju iznete činjenice, da se izjasni o navodima i ponuđenim dokazima protivne stranke, kao i da predloži vremenski okvir za sprovođenje postupka.

Sud na pripremnom ročištu utvrđuje koje su činjenice nesporne, odnosno opštepoznate i koje su činjenice sporne i koja bi pravna pitanja trebalo da se rasprave.

Sud na pripremnom ročištu odlučuje koja će dokazna sredstva da izvede na glavnoj raspravi i rešenjem određuje vremenski okvir za sprovođenje postupka.

Rešenje o određivanju vremenskog okvira naročito sadrži: broj ročišta, vreme održavanja ročišta, raspored izvođenja dokaza na ročištima i preduzimanja drugih procesnih radnji, sudske rokove, kao i ukupno vreme trajanja glavne rasprave.

Sud predloge za izvođenje dokaza koje ne smatra bitnim za donošenje odluke odbija rešenjem protiv koga nije dozvoljena posebna žalba.

2. Izvanredan podsetnik advokata Jove Borića za izlaganje tužbe zbog diskriminacije vojnih penzionera - 4,21 posto i dalje raspravljanje na pripremnom ročištu.

Dokazano nezakonito postupanje Vlade Srbije, Ministarstva rada i Fonda PIO. Dokazano nemoralno postupanje UVPS koje je odustalo od borbe za prava svojih članova. Da smo imalo normalni i složni ovakvo postupanje je odavno trebao da bude povod neprekidnih, masovnih, protesta vojnih penzionera.

Na osnovu do sada poznatog može se tvrditi da je za gospodina Borića ova tužba i parnica koja će verovatno potrajati profesionalni izazov. Jedino je on, od velikog broja advokata koji su zastupali vojne penzionere u ostvarivanju prava na vanredno uskladjivanje penzija za 11,06%, ostao u potpunosti dosledan u borbi i nastavio sam, uveren da je pravo na strani opljačkanih vojnih penzionera. Redak je, ali postoji!

Svaka čast advokatu Jovi Boriću!