Novi iznosi republičkih administrativnih taksi

U „Sl. glasniku RS“, br. 38/2019 od 31.05.2019. g. objavljeni su Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi koji se primenjuju od 1. juna 2019. god.

На основу члана 28. став 3. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 – др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 – исправка, 50/18 и 95/18), Влада је објавила УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ из Тарифе републичких административних такси ("Службени гласник РС", број 38 од 31. маја 2019.)

Динарски износи републичких административних такси прописаних Законом о републичким административним таксама у делу – Тарифа републичких административних такси, која је саставни део Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 – др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17 и 3/18 – исправка, 50/18 и 95/18), усклађују се годишњим индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. маја 2018. године до 30. априла 2019. године.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI.doc)TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI.doc 805 kB