Pravo na odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku u Republici Srbiji

Da li se i na koji način princip odlučivanja u razumnom roku primenjuje i u upravnim postupcima u Republici Srbiji?

U analizi Stefana Andonovića* ispituje se odnos instituta suđenja u razumnom roku i instituta odlučivanja u razumnom roku u Republici Srbiji. Uspoređuju se garantovana pravna sredstva i mogućnost njihovog korišćenja u vezi sa sudskim, odnosno upravnim postupcima. Autor koristi domaću i stranu sudsku praksu i ukazuje na moguća poboljšanja regulative u pravnom sistemu i upravnom pravu Republike Srbije.

* Autor je master pravnih nauka, istraživač saradnik na Institutu za uporedno pravo u Beogradu.

Sadržaj:

1. Uvod

2. Delotvornost i ekonomičnost upravnog postupka

2.1. Načela delotvornosti i ekonomičnosti

2.2. Rokovi za izdavanje rešenja u upravnom postupku

2.3. Momenat pokretanja upravnog postupka

3. Zaštita prava na suđenje i odlučivanje u razumnom roku

4. Pravna sredstva u vezi sa odlučivanjem upravnog organa u razumnom roku

4.1. Žalba zbog „ćutanja“ uprave

4.2. Ustavna žalba

4.3. Pravo na pravično zadovoljenje

5. Zaključak

Analiza se može preuzeti u prilogu.