СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊИ БИЛТЕН РФ ПИО ЗА 2018. ГОДИНУ

Поштовани!

У прилогу објављујем СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊИ БИЛТЕН РФ ПИО ЗА 2018. ГОДИНУ, Београд, из јула 2019. г.

Ради бољег информисања заинтересованих корисника података из области пензијског и инвалидског осигурања, у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање припремљен је Статистички годишњи билтен, у коме су прегледно, хронолошки, номинално и графички представљени подаци који се прате и oбрађују у Фонду.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање запослених, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника, који су основани Законом о пензијском и инвалидском осигурању (''Службени гласник РС'', бр. 27/92, 82/92, 28/95 и 12/96) и наставили са радом у складу са одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (''Службени гласник РС'', бр. 52/96, 46/98, 29/01 i 80/02) и Закона о пензијском и инвалидском осигурању (''Службени гласник РС'', бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. Закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 и 73/18) на дан 1. јануара 2008. године постају један фонд – Републички фонд за пензијско и осигурање, организован као једно правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање у коме се остварују права из пензијског и инвалидског осигурања и обезбеђују средства за ово осигурање.

Од 1. јануара 2012. године Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање преузео је послове остваривања права из ПИО за професионална војна лица и исплату права војним пензионерима, који су у статистичким прегледима сврстани у категорију запослених и тако обрађивани. Где је било потребе и могућности ова категорија осигураника и пензионера је посебно статистички обрађена, али и збирно са категоријом запослених.

Да би трендови и просечни износи, индекси и проценти који произилазе из наших материјала били реални и суштински тачни, податке структурно презентујемо за три категорије корисника пензија (запослене, самосталне делатности и пољопривредне) и дајемо прегледе за дужи период уназад, а најраније од 1997. године.

Статистичким годишњаком су обухваћени подаци о: осигураницима и корисницима пензијe према категорији осигураника, броју корисника пензија по врсти пензије, просечном износу пензије и односу пензије и зараде без пореза и доприноса, новим корисницима пензије и онима којима је престало право на пензију, пензијама по општим и посебним прописима, корисницима новчане накнаде за помоћ и негу и телесно оштећење као и броју корисника и просечном износу пензије по филијалама и општинама. Од 2015. године податак за старосне пензије обухвата и старосне превремене пензије.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (GODISNJI_BILTEN_2018.pdf)GODISNJI_BILTEN_2018.pdf 3073 kB