ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална питања објавило је 18.06.2019. г. ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА, који објављујем у прилогу.

Јавна расправа о Нацрту закона спроведена је у периоду од 13. маја 2019. године до 3. јуна 2019. године, а текст Нацрта закона био је постављен на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs и на порталу е-управе, са позивом свим заинтересованим лицима да у назначеном року достављају предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре на имејл адресу: boracka_zastita@minrzs.gov.rs, односно писаним путем на адресу: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту - за јавну расправу, Београд, Немањина 22-26.

Трибине за расправу о Нацрту закона одржане су према Програму јавне расправе у: Врању, Лесковцу, Крагујевцу, Ужицу, Сјеници, Краљеву, Сомбору, Зрењанину, Новом Саду, Зајечару, Београду и Нишу. Због великог интересовања за Нацрт закона трибина је одржана и у Руми.

На трибинама су присутнима представљени многобројни сада важећи прописи који регулишу област борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, уз образложење потребе да се изврши кодификација ових прописа, као и да се унапреде одређена законска решења, да се иста осавремене и ускладе са важећим прописима из других области. Представљен је текст Нацрта закона и ставови које је утврдила радна група.

Укупно је на свим трибинама било присутно око 1600 учесника. Учесници у јавној расправи су били: представници покрајинских, градских и општинских органа надлежних за борачко-инвалидску заштиту, представници удружења бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица и остали заинтересовани.

Присутни су показали велику заинтересованост за учешће у јавној расправи.

Током учешћа на трибинама своје мишљење, примедбе, предлоге и сугестије на текст Нацрта закона је усмено изнело укупно 207 дискутаната. Том приликом је достављено и 103 поднеска у виду писаног материјала.

За време трајања јавне расправе у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је примљено путем редовне и електронске поште 45 поднесака са многобројним примедбама и сугестијама, поред осталих и комплетан текст нацрта Закона о правима ратних ветерана, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица.

Може се констатовати да је највећи број учесника јавне расправе током одржаних трибина, као и кроз материјал који је достављен Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања изнео мишљење да је потребно да се Нацрт закона стави ван процедуре и да се формира нова радна група која би сачинила нови текст Нацрт закона, односно да се изврше његове измене и допуне. Велики број учесника расправе је тражио да се у Нацрту закона пропишу права бораца оружаних акција 90-тих и рата 1999. године којима није признато својство ратног војног инвалида а која нису предвиђена ни сада важећим пописима из области борачко-инвалидске заштите, или да се донесе посебан закон о правима ветерана. Поједини од учесника су сматрали и да права цивилних инвалида рата треба регулисати посебним законом. Већина учесника јавне расправе изнела је захтев да се статус борца призна свим борцима који су сада држављани Републике Србије а рањени су у Републици Хрватској, БиХ и Републици Српској. По питању категоризације бораца мишљења су већином била супротстављена. Док су се једни изјашњавали против сваке категоризације и дељења бораца по било ком основу, други су предлагали категоризацију по различитим критеријумима. Такође, много примедаба је било на висину прописаних примања, као и на начин одређивања основице за израчунавање примања по признатим правима. При томе су се углавном изјашњавали да је потребно да се призната права не умањују, као и да треба вратити начин обрачуна примања као пре доношења последњих измена и допуна закона. Представници цивилних инвалида рата и чланова породица умрлих цивилних инвалида рата и цивилних жртава рата су се углавном залагали да се цивилни инвалиди рата изједначе у правима са војним инвалидима, као и да се пропише право на породичну инвалиднину за све чланове породице умрлих цивилних инвалида рата и цивилних жртава рата. Бројне примедбе су се односиле на питање регулисања репрезентативности удружења из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата. Учесници трибина су се изјашњавали и о томе да не треба одузимати надлежност у другостепеном поступку АП Војводини и Граду Београду.

Након завршене јавне расправе све примедбе, предлози и сугестије биће разматрани у оквиру рада радне групе, након чега ће бити опредељени коначни ставови који ће ући у текст Нацрта закона.

У прилогу овог извештаја, као његов саставни део, су обједињене и груписане примедбе, предлози и сугестије свих учесника које су изнете на одржаним трибинама, као и оне које су за време трајања јавне расправе о Нацрту закона достављене Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.