Предлог закона о изменама и допунама Закона о ПИО

Поштовани!

У прилогу објављујем Предлог закона о изменама и допунама Закона о ПИО.

Према мишљењу Владе Р. Србије, као предлагача, постигнути економски резултати омогућавају да се пензије усклађују по основу кретања потрошачих цена и кретања просечне зараде запослених у Републици („швајцарски модел”), уместо на начин утврђен прописима којима се уређује буџет и буџетски систем.

Предложене измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању односе се на следеће:

1. Усклађивање система пензијског и инвалидског осигурања са прописима о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, тако што се утврђује да је пензијско и инвалидско осигурање у Републици Србији обавезно, а да пензијски систем у нашој земљи чине и добровољни пензијски фондови и пензијски планови који се уређују посбеним законом.

2. Уређивање статуса лица које на територији Србије раде за страног послодавца који нема регистровано представништво у нашој земљи и усклађивање Закона о пензијском и инвалидском осигурању са одредбама прописа који уређују питања пореза на доходак грађана, доприноса за обавезно социјално осигурање и предложених измена Уредбе о јединственој пријави на обавезно социјално осигурање. Такође, решавају се проблеми приликом остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања лица која обављају пољопривредну делатност у својству предузетника.

3. Усаглашавање са одредбом члана 62. став 5. Устава, у погледу изједначвања ванбрачне заједнице са браком у вези са остваривањем права на породичну пензију.

4. Решавање проблема утврђивања стажа осигурања када се допринос плаћа по истеку року утврђеног законом, тако што се у стаж осигурања утврђује време на које се уплата доприноса односи, тако што се износ доприноса доводи у однос са најнижом месечном основицом важећом у моменту уплате доприноса.

5. Раздвајање начина усклађивања вредности општег бода и пензија, на тај начин што се вредност општег бода почев од пензије за месец јануар текуће године, усклађује са кретањем просечне зараде без пореза и доприноса запослених на територији Републике Србије за претходну календарску годину, a на основу података о кретању просечне зараде запослених на територији Републике Србије за претходних 12 месеци рачунајући уназад почев од месеца јуна претходне календарске године.

Пензија се усклађује применом тзв. „швајцарског модела”, односно, почев од пензије за месец јануар текуће године, усклађује се у проценту који представља збир половине процента раста потрошачких цена и половине процента раста зарада, на основу података органа надлежног за послове статистике о кретању просечне зараде без пореза и доприноса запослених на територији Републике Србије и кретању потрошачких цена за претходних 12 месеци рачунајући уназад почев од месеца јуна претходне календарске године.

Овим се постигнути економски резултати потврђују у погледу побољшања финансијског положаја корисника пензија.

6. У делу остваривања права на старосну, превремену старосну пензију, предложеним изменама се омогућује равноправан положај осигураника из члана 14. став 5. Закона, осигураника који су изабрана, именована или постављена лица као и лица која су хранитељи, са осталим осигураницима.

7. Исплата и висина наканде погребних трошкова уређује се посебним поглављем, односно брише се као право из пензијског и инвалидског осигурања за случај смрти, јер суштински не припада ни осигуранику ни кориснику права из пензијског и инвалидског осигурања.

8. Да се право на специјална помагала за читање и писање у будуће уређује прописима о здравственом осигурању, јер по својој природи и карактеру припада прописима из те области.

9. Овим изменама Закона, прецизније се дефинишу поједине одредбе, с циљем превазилажења практичних проблема.

ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Уз чл. 19. и 42.

Наведене одредбе се односе на начин усклађивања општег бода, тако да се раздваја начин усклађивања вредности општег бода од усклађивања пензија. Наиме, предлаже се да се вредност општег бода за одређивање висине пензије почев од пензије за месец јануар текуће године усклађује са кретањем просечне зараде без пореза и доприноса запослених на територији Републике Србије на основу података органа надлежног за послове статистике, а на основу података о кретању просечне зараде запослених на територији Републике Србије за претходних 12 месеци рачунајући уназад почев од месеца јуна претходне календарске године. Такође, предлаже се примена ове одредбе од 1. јануара 2021. године. Применом ове норме биће спречен даљи пад односа висине почетне пензије нових корисника и зарада оствариваних током периода проведеног у осигурању. На тај начин, биће спречен пад стандарда нових корисника у односу на период пре пензионисања.

Члан 19. Предлога гласи:

У члану 70. после става 3. додају се нови ст. 4. и 5. који гласе: „Вредност општег бода за одређивање висине пензије почев од пензије за месец јануар текуће године усклађује се са процентом промене просечне зараде без пореза и доприноса запослених на територији Републике Србије, на основу података органа надлежног за послове статистике.

Усклађивање вредности општег бода, у смислу става 4. овог члана, врши се на основу података о промени просечне зараде без пореза и доприноса запослених на територији Републике Србије за период од 12 месеци рачунајући уназад почев од месеца јуна претходне календарске године, у односу на период од 12 месеци који претходи наведеном периоду.”

Досадашњи став 4. брише се, а досадaшњи став 5. постаје став 6.

Уз чл. 23. и 24. и члан 42.

Према предложеним одредбама, почев од пензије за месец јануар текуће године, пензија се усклађује у проценту који представља збир половине процента раста потрошачких цена и половине процента раста зарада, а на основу података органа надлежног за послове статистике о кретању просечне зараде без пореза и доприноса запослених на територији Републике Србије и кретању потрошачких цена за претходних 12 месеци рачунајући уназад почев од месеца јуна претходне календарске године. Имајући у виду наведено, одредбе које прописују да се пензија усклађује на начин утврђен прописима којима се уређује буџет и буџетски систем бришу се. Прецизира се да се наведене одредбе примењују од 1. јануара 2020. године. На тај начин, дефинише се почетни период за обрачун вредности параметара за усклађивање пензија у 2020. години, и у складу с тим за све наредне године.

Поред тога, дефинисањем наведеног периода а имајући у виду календар објављивања података о кретању просечне зараде и потрошачких цена, процес обрачуна висине усклађивања доводи се у везу са процесом дефинисања буџета Републике Србије за наредну годину.

Члан 23. Предлога гласи:

Члан 80. мења се и гласи:

„Пензија се почев од пензије за месец јануар текуће године усклађује у проценту који представља збир половине процента промене потрошачких цена и половине процента промене просечне зараде без пореза и доприноса.

Усклађивање пензије у смислу става 1. овог члана врши се на основу података органа надлежног за послове статистике о промени просечне зараде без пореза и доприноса запослених на територији Републике Србије и промени потрошачких цена за период од 12 месеци рачунајући уназад почев од месеца јуна претходне календарске године, у односу на период од 12 месеци који претходи наведеном периоду.”

Члан 24. Предлога гласи:

Члан 80б брише се.

Члан 42. Предлога гласи:

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба чл. 23. и 24, које се примењују почев од 1. јануара 2020. године и одредаба члана 19, које се примењују почев од 1. јануара 2021. године.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

За спровођење овог закона средства су обезбеђена Финансијским планом Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину у износу од 642.538.594.000,00 динара, a за 2020. годину у износу од 678.129.954.000,00 и за 2021. годину у износу од 712.378.024.000,00 динара, која ће бити у оквиру лимита утврђеног од стране Министарства финансија.